โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โปรแกรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (The Better Living Program) เป็นแผนปฏิบัติการ 11 ปีของอีเลคโทรลักซ์ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนขึ้นทั่วโลก โดยเน้นกิจกรรม 100 อย่างที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่เราสัญญาว่าจะดำเนินการภายในปี 2573 กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของเราต่อเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ข้อที่เราได้กำหนดไว้ในหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกินที่ดีขึ้น (Better Eating) การดูแลเสื้อผ้าที่ดีขึ้น (Better Garment Care) สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น (Better Home Environment) และบริษัทที่ดีขึ้น (Better Company)

สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น

อากาศไม่มีคุณภาพกลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ในวงกว้าง จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ คนร้อยละ 92 อาศัยอยู่ในสถานที่มีมลพิษเกินจากที่แนะนำไว้ แม้ว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้าน โดยเฉลี่ยประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน1 แต่นั่นยิ่งทำให้แย่ไปอีก ด้วยว่าการระบายอากาศในบ้านไม่ดีพอ ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เป็นอันตรายในอาคารมักสูงกว่านอกบ้านถึง 5 เท่า2 แต่ก็ไม่เสมอไป เราสามารถหาทางปรับปรุงสุขภาวะของคนในบ้านให้ดีขึ้นได้

1 ที่มา: BEAMA - My health My
2 ที่มา: BEAMA - My Health My

2030-target-wellbeing
เป้าหมายปี 2030 : ดูแลอากาศ น้ำ และพื้นอย่างชาญฉลาดด้วยแนวคิดอันยั่งยืน เพื่อบ้านที่อาศัยอยู่อย่างมีสุขภาพดี
เพื่อเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนมีสภาวะแวดล้อมในบ้านที่ดีต่อสุขภาพด้วยแนวคิดอันยั่งยืน
Focus areas
ด้านที่เน้น

เพื่อเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนมีสภาวะแวดล้อมในบ้านที่ดีต่อสุขภาพด้วยแนวคิดอันยั่งยืน ที่รวมไปถึง :

  • การพัฒนาคุณภาพอากาศ ดูแลพื้น ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยสนับสนุน
  • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เช่นเดียวกันกับการผลักดันการใช้ทรัพยาการอย่างยั่งยืน ลดสภาวะโลกร้อน
"คุณภาพอากาศภายในอาคารแย่ลงจาก 2 เป็น 5 เท่า เมื่อเทียบกับในอดีต"

โมนิโก เซลลอตโต และฟิโอเรลลา ทริวิลลิน

ผู้สร้างนวัตกรรมคุณภาพอากาศและความยั่งยืน อีเลคโทรลักซ์ อิตาลี
compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย