PRIVACY POLICY

1. บทนำ


เราดำเนินการอย่างไร

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมายความว่า เราให้คำมั่นที่จะดำเนินการในลักษณะที่เปิดเผยและโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของเราและ บุคคลอื่นที่ติดต่อเราหรือผู้ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เราติดต่อด้วย


อีเลคโทรลักซ์กับท่าน

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ เราต้องการให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับท่าน ทำไมเราถึงประมวลผล และสิทธิของท่าน


โปรดทราบว่า อีเลคโทรลักซ์และท่านอาจอยู่ภายใต้สัญญาที่แยกจากกัน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงที่ใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้อง


2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด


1. รายละเอียดในการติดต่อ

รวมถึงชื่อ ชื่อที่แสดง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ส่วนตัว และข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน


ข. ข้อมูลการซื้อสินค้า และหรือบริการเช่น ข้อมูลเลขทะเบียนสินค้า ข้อมูลการรับประกัน สถานะการสมัคร ที่เกียวกับ บริการของเรา


ค. ข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
เช่น ผลความพึงพอใจของลูกค้าและการสำรวจ


ง. ข้อมูลเข้าชมเวปไซด์และผู้ใช้งานแอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
เช่นข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้หรือที่ท่านได้กรอกในแบบฟอร์มการติดต่อ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทและรุ่นของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังรวมถึงการคลิกสตรีม Uniform Resource Locators (“URL”) ไปยัง ผ่าน และจากเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา) การดูหรือค้นหาผลิตภัณฑ์ หน้าที่ท่านเข้าถึง เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาในการเยี่ยมชมบางหน้าเว็บไซต์ , ข้อมูลการโต้ตอบของหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และการเลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูหน้าเว็บ


จ. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์ที่ใช้งาน
เช่น เลข PNC, หมายเลขซีเรียล, เวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์ ที่อยู่ MAC รุ่นและสี


ฉ. ข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ถูกใช้ว่าใช้อย่างไร ที่ไหน และเมื่อไร


ช. ข้อมูลที่อุปกรณ์สร้างขึ้นเอง
เช่น การปฏิบัติการของข้อมูล การเปิดหรือปิดวาวล์ ระบบความร้อนที่ใช้และประสิทธิภาพ อุณหภูมิของเตาอบ ความแรงของมอเตอร์ และประสิทธิภาพของโปรแกรมชุดคำสั่งจากลูกค้าเพื่อเลือกหน้าที่ในการใช้งานแต่ละประเภท การใช้น้ำ การใช้พลังงาน และข้อมูลของสถานการณ์ รวมถึงเงื่อนไขแวดล้อมของสินค้าเช่น อุณหภูมิโดยรอบ ความชื้น และความกร่อยของน้ำ


ซ. ข้อมูลการติดต่อ
เช่น วันที่ เวลา และเนื้อหาของข้อความ


ฌ. ข้อมูลที่ถูกบันทึก (ภาพและเสียง)
เช่น รูปภาพหรือวีดีโอที่ถูกบันทึก คอนเท้นท์ที่ถูกถ่ายด้วยเซนเซอร์หรือกล้องของโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ใช้งานที่บ้าน หรือบนเครื่องใช้  รวมทั้งเสียงและเสียงพูด


ญ. ข้อมูลการเข้าถึง
เช่น เวลาที่เข้าและออก


ฎ. ข้อมูลที่ระบุตัวตน
อาจรวมทั้งหมายเลขประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารที่ระบุตัวตน

ฏ. การบันทึกเสียงสนทนาขณะรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้า


เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ข้อมูลที่เราเก็บมาจากข้อมูลที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเข้าถึงข้อมูล ประเภทของสินค้าหรือบริการที่ท่านได้รับจากทางบริษัทหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับทางบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา ท่านอาจได้รับการติดต่อจากทางบริษัททั้งจากการไม่ระบุชื่อหรือในนามแฝง

ท่านไม่มีข้อผูกมัดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ตามคำขอของเรา อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะ ไม่ให้ข้อมูลจำเพาะส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่าน และ/หรือจัดหาสินค้า หรือบริการนั้นให้แก่ท่านได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ ดำเนินการ หรือ ความต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้เราอาจไม่สามารถตอบคำถามหรือให้คำชี้แนะโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


3. ทำไมเราถึงเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


เรามีเหตุผลในเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ) เช่น
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา : เมื่อจำเป็นสำหรับเรา หรือผู้ประมวลผลภายนอก ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ (ก)
  ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับท่าน หรือ (ข) ตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำสัญญาฉบับใหม่กับท่าน
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย : เมื่อเรา หรือผู้ประมวลผลภายนอก มีความสนใจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับท่านและลูกค้ารายอื่นๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลที่สร้างโดยอุปกรณ์ของท่านเพื่อปรับปรุงบริการของเครื่องให้กับลูกค้าของเรา
 • ความยินยอม : เมื่อเราขอให้ท่านตกลงให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฏหมาย : เมื่อเราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด


4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไร


1. เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา
เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่ท่านสั่งซื้อ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ค, ง, จ, ฉ และ ช ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

การซื้อออนไลน์: เมื่อท่านซื้อทางออนไลน์ เช่น เมื่อท่านได้สั่งเครื่องที่ให้เช่า ผู้ให้บริการชำระเงินจะเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงิน เราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน/ข้อมูลส่วนบุคคลในการนี้ นอกจากวันและเวลาที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้มีการสื่อสารโดยผู้ให้บริการของเราเกี่ยวกับการยืนยันการชำระเงินเงินของท่าน

2. ขั้นตอนการทำงานและการใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์บางอย่างอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม และจำเป็นต้องเชื่อมกับบัญชีผู้ใช้ในหนึ่งในแอปพลิเคชันมือถือของเราหรือบนหนึ่งในเว็บไซต์ของ
เรา หรือลงทะเบียนกับเรา สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน (รวมถึงการเชื่อมต่อ) ตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลอาจรวมถึงการใช้บริการเสียง การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันมือถือของท่าน ไปยังอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม แอปและบริการ และการสร้างการรวมระบบบ้านอัจฉริยะของท่าน เราอาจให้ข้อมูลอัปเดตแก่ท่านตามความเหมาะสม

เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ค, ง, จ, ฉ, ช และ ฌ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

3. การซ่อมแซมและการให้บริการ
เมื่อท่านได้ขอความช่วยเหลือจากเรา 
เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ซ่อมแซมและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฟังก์ชันที่เหมาะสม

เราอาจบันทึกเสียงสนทนาหรือบันทึกข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ในการอบรม คุณภาพ และการจัดเก็บเอกสาร

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, จ, ฉ, ช และ ซ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ง. การเรียกคืนสินค้า
ในกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้าหรือเกี่ยวกับสาเหตุอื่นของสินค้าของเรา เราอาจจำเป็นต้องติดต่อท่านเพื่อแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยหรือให้ข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการเรียกคืนสินค้าหรือสาเหตุอื่น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, จ, ฉ, ช, ซ และ ฌ  ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

จ. การสื่อสารด้านการจัดการ

เราอาจจำเป็นต้องจัดทำประกาศด้านการจัดการแก่ท่าน เช่น
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือบัญชีของท่าน ในการดำเนินการดังกล่าว เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, จ, ฉ, ช และ ซ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ฉ. เมื่อท่านให้ความคิดเห็นแก่เรา
เราอาจจำเป็นต้องจัดทำประกาศด้านการดูแลระบบแก่คุณ เช่น
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบัญชีของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว
เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรายินดีที่ได้รับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการของเรา
และเมื่อท่านได้แสดงความคิดเห็นแล้ว
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสดงต่อบุคคลที่สนใจให้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าของเราที่มีต่อสินค้าและบริการของเรา และเพื่อประเมินผลสำหรับการพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ค และ ซ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ช. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ
เราพยายามปรับปรุงสินค้าและบริการของเราเพื่อท่านเสมอ เพื่อพัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ค, ง, จ, ฉ และ ช ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น โดยใช้นามแฝง เราอาจปกปิดข้อมูลที่เรารวบรวม
(หมายความว่าไม่สามารถเชื่อมโยงกับท่านได้อีกต่อไปและด้วยเหตุนี้จึงไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป)

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ
ที่รวบรวมทางออนไลน์หรือออฟไลน์ในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต รวมถึงข้อมูลที่ให้โดยบุคคลที่สาม และใช้หรือแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ซ. การตลาดและการโฆษณา
เราต้องการให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารและข้อเสนอของบริษัท เพื่อจะส่งมอบข่าวสารด้านการตลาดและแสดงถึงการโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เนตเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การติดต่อทางการตลาดและการโฆษณาออนไลน์อาจมีการปรับเปลี่ยนในแบบของท่านและให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงโซเชียลมีเดีย อีเมล โทรศัพท์ SMS ไปรษณีย์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, ค และ ง ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ถ้าท่านเลือกไม่รับข่าวสารทางการตลาด
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจยังถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ปรากฎในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การสื่อสารกับท่านด้านการจัดการ หรือธุรกรรม
ที่เป็นส่วนหนึ่งของนิติสัมพันธ์ที่เรามีกับท่านหรือตามกฏหมาย

ฌ. เว็บไซด์ของเราและแอพพลิเคชั่น
ในการจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา
รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความเกี่ยวข้องและแสดงในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรายังต้องการให้ฟังก์ชันที่ดีแก่ท่านในการลงทะเบียนกับเรา เช่น
เมื่อท่านใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราเพื่อสร้างบัญชีหรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม / การแข่งขัน

นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราให้ปลอดภัย ในการดำเนินการดังกล่าว เราจำเป็นต้องสามารถแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลการจราจร)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, และ ช ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ญ. การเข้าร่วมในการแข่งขัน
เราชอบจัดกิจกรรม / การแข่งขัน เพื่อจัดกิจกรรม / การแข่งขัน
รวมถึงการประกาศผู้ชนะในข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียของเรา และเพื่อมอบรางวัล เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขัน

ภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรม / การแข่งขันแต่ละครั้ง
เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของผู้เข้าแข่งขันในแคมเปญการตลาด และรายการอาจถูกนำไปใช้ในแคมเปญการตลาดของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, ค, ง, และ ฌ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ฎ. การประชุมออนไลน์และกิจกรรม
เราจัดการประชุมและกิจกรรม ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งและกิจกรรมเสมือนจริง หากท่านเข้าร่วมการประชุมหรืองานกิจกรรมที่เราจัดหรือสนับสนุน
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อกำหนดด้านอาหารเฉพาะ ข้อมูลด้านสุขภาพ และความช่วยเหลือในการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, ซ, ฌ, ญ และ ฎ ที่ได้ระบุในข้อ 2.
ข้างต้นและข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านโภชนาการทางอาหารและการเข้าถึงความช่วยเหลือ

เราจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น
ข้อมูลข้อกำหนดด้านอาหาร ในระหว่างงาน
ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกลบออกหลังจากนั้นไม่นาน
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะถูกจัดเก็บตามหลักการที่ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของประกาศนี้

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้
เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมสถานที่ของเราตามความเหมาะสม

ฏ. การจัดการด้านการควบคุม การจัดการความเสี่ยงและประเด็นทางจริยธรรม
ในธุรกิจของเรา เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และจริยธรรมตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและนโยบายของเรา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแส การดำเนินการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน การตรวจสอบการลงโทษ การตรวจสอบซัพพลายเออร์และการสอบสวน (เช่น ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยหรือสงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายใดๆ ของเรา) และ เพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำของบริษัทตามความเหมาะสม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ..... ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ฐ. เป็นไปตามหลักการบัญชี
ตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นตามหลักการบัญชี เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นให้เป็นไปตามกฏหมาย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, ง, จ, ฉ, ซ และ ฌ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ฑ. การเข้าเยี่ยมชมบริษัท
เพื่อความปลอดภัย เราจำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นผู้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ของเรา เรายังต้องการให้การเยี่ยมชมของท่านสะดวกสบาย รวมถึงการเสนอการเข้าถึงเครือข่ายแขกของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึง ก, ข, ฌ และ ญ ที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ฒ. การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การได้มา การขาย การร่วมทุน การโอนหรือการจัดการอื่น ของธุรกิจ ทรัพย์สิน และหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึงทุกหัวข้อที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ณ. การได้มาซึ่งธุรกิจที่ท่านมีความเกี่ยวข้อง
เมื่อเราซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว การประมวลผลที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่ก้บลักษณะของความสัมพันธ์ของท่านกับธุรกิจนั้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึงทุกหัวข้อที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ด. วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร
นอกเหนือจากการเก็บรักษาที่ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้สามารถจัดตั้ง แก้ต่าง หรือดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมายในช่วงระยะเวลาจำกัดตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ตามความต้องการของกฏหมายท้องถิ่นสำหรับสินค้าต่างๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวมถึงทุกหัวข้อที่ได้ระบุในข้อ 2. ข้างต้น


5. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง


เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระหว่างบริษัทในกลุ่ม
และผู้ให้บริการและคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกระหว่างประเทศที่กระทำการในนามของเรา แต่เพียงเท่าที่จำเป็นในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ท่าน หรือช่วยเหลือตามคำร้องขอของท่าน

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทต่อไปนี้ เท่าที่มีความจำเป็นจะต้องแบ่งปัน


ก. บริษัทในเครือ
บริษัทในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์ที่เราควบคุมหรือเป็นเจ้าของ บริษัทในเครืออาจรวมบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกันโดยกรรมสิทธิหรือการควบคุมร่วมกัน

ข. หุ้นส่วนทางธุรกิจ
หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ร่วมงานกับเราเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่านตามที่ท่านได้ร้องขอหรือสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น เราอาจทำงานกับผู้ให้บริการการชำระเงินเพื่อให้ท่านสามารถซื้อสินค้าจากเว็บไซด์ของเรา หุ้นส่วนทางธุรกิจเหล่านี้สามารถควบคุมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ค. ผู้ให้บริการ
เราคัดสรรคู่ค้าของเราที่จะให้บริการแก่ท่านอย่างรอบคอบเพื่อและในนามของเรา ตัวอย่างเช่น คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการลูกค้า การโฆษณา (รวมไปถึงโฆษณาที่ได้มีการปรับแต่งบนเว็บไซด์ของเรา เว็บไซด์ของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มออนไลน์) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การจัดส่ง การติดตั้ง การซ่อมแซมและดูแลรักษา ผู้ให้บริการจัดการชำระเงิน ผู้ให้บริการขยายการรับประกัน ผู้ให้บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลหรือแพลตฟอร์มในการจัดการข้อมูล คู่ค้าเหล่านี้ได้มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยระดับการดูแลที่เหมาะสม ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

ก. บุคคลอื่นที่กฏหมายกำหนดหรือที่เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ใช้บังคับ
เราอาจมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ ขั้นตอนกฏหมาย คำสั่งศาลหรือคำสั่งของรัฐบาล เราอาจได้รับคำร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฏหมาย ความมั่นคงของชาติ การต่อต้านการฟอกเงิน
หรือการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายหรือในประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความปลอดภัยสาธารณะ

จ. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมหรือการโอน การได้มาหรือขาย หรือในกรณีของการล้มละลาย เป็นต้น


ฉ. บุคคลอื่นตามความยินยอมของท่านหรือที่ท่านกำหนด
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นเมื่อท่านได้ยินยอมต่างหากหรือ

ร้องขอให้แบ่งปัน


6. เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปที่ใด


ในฐานะบริษัทระดับโลก เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านไว้ภายในประเทศ ใกล้กับลูกค้าของเราหรือในสถานที่ที่เราหรือผู้ให้บริการของเรา และคู่ค้ามีที่อยู่หรือมีเซิร์ฟเวอร์

สินค้าหรือบริการของเราที่ท่านใช้อาจรวมไปถึงการโอน เก็บ
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในหรือนอกประเทศไทยในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนบุคคลนี้

เมื่อไรก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น ๆ
เราจะพยายามเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฏหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเพื่อ:

 • ให้แน่ใจว่าการโอนถ่ายข้อมูลนั้น เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และ
 • ให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นดำเนินการปกป้องในระดับเดียวกัน


เราได้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยใช้มาตรการที่แตกต่างกัน รวมถึง:

 • ข้อกำหนดของสัญญาที่กำหนดให้ผู้รับจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การแก้ปัญหาทางเทคนิค เช่นการเข้าระบบโดยใช้รหัส หรือการใช้นามแฝง และ/หรือ
 • นโยบายและขั้นตอน ที่คัดค้านคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย


7. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปนานแค่ไหน


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปกปิด หรือถูกลบออกจากระบบของเรา เมื่อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป หรือไม่มีวัตถุประสงค์จะใช้อีกต่อไป

โดยทั่วไป ข้อความดังต่อไปจะอธิบายว่า เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานแค่ไหน


ก. ตราบที่ท่านยังเป็นลูกค้าของอีเลคโทรลักซ์
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของอีเลคโทรลักซ์ และ/หรือใช้สินค้าหรือบริการของเรา ทั้งนี้
เพื่อให้เราสามารถดูแลสินค้าของเราและให้บริการท่านได้

ข. ตามที่สินค้าของท่านยังอยู่ในการรับประกันของบริษัท
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นถ้าสินค้าของท่านยังอยู่ในการรับประกัน ทำให้เราสามารถตรวจสอบและดำเนินการตามการรับประกันในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

ค. ตามที่ท่านยังมีสัญญากับอีเลคโทรลักซ์
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังมีสัญญากับอีเลคโทรลักซ์

ง. ตามที่กฏหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด
เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ หรือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

จ. ตราบที่วัตถุประสงค์ยังคงใช้ได้อยู่
นอกเหนือจากข้างต้น
เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ขึ้นอยู่กับการป้องกันที่เหมาะสม แต่จะไม่นานเกินสามปี


8. เรารักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยได้อย่างไร


เราดำเนินการตามสมควร
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัย

มาตรการขององค์กรและเทคนิคที่เหมาะสม
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการทำลายที่ผิดกฏหมายหรือโดยอุบัติเหตุ การสูญเสียจากอุบัติเหตุ การเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การเปิดเผย การเข้าถึง การคัดลอก การปรับเปลี่ยน การรั่วไหล ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลง หรือการประมวลผลรูปแบบอื่น ๆ ที่ผิดกฏหมาย

ข้อมูลใด ๆ ที่ให้เราบนไซด์ได้รับการป้องกันโดยใช้ Secure Sockets Layer Protocols.

การเข้าถึงคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของเราได้รับการป้องกันโดยระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์เมื่อจำเป็น ซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงของข้อมูลที่เก็บไว้ นอกจากนี้
ไซด์นี้มีระบบตรวจจับทางอินเตอร์เนตเพื่อตรวจสอบความเป็นส่วนตัวและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บเป็นเอกสารหรือในระบบของอีเลคโทรลักซ์
จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยหลาย ขั้นตอนรวมถึงใส่รหัสผ่านของผู้ใช้

การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และในขณะที่เรามุ่งหมายที่จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความปลอดภัยและปกป้องข้อมูล เราไม่สามารถรับประกัน ความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ท่านให้หรือส่งผ่านมายังเรา ท่านยอมรับความเสี่ยงในการให้ข้อมูล เหล่านั้นด้วยตนเอง

เราจะปรับใช้มาตรการ
ในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ถูจะกทำลาย และ/หรือ ปกปิดทันทีที่มีเหตุผลอันสมควรสันนิษฐานได้ว่า (i)
ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวมไว้ และ (ii) ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือธุรกิจ


9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่จะใช้สิทธิ


ท่านอาจขอให้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่เราเก็บรวบรวม และท่านอาจขอให้เรา แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ถ้ากฏหมายให้ทำได้ เราอาจคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับการบริการนี้ เราอาจปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เช่น คำร้องซ้ำๆ คำร้องที่ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล คำร้องที่อาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม คำร้องที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือ การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฏหมายหรือระเบียบ

กล่าวโดยทั่วไป ท่านอาจใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้:


ก. ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลหรือไม่ และ หากมีการประมวลผลอยู่ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลอยู่ หากท่านยื่นคำร้องทางอีเลคทรอนิคส์ ข้อมูลนั้นจะได้รับในรูปแบบอีเลคทรอนิคส์ เว้นเสียแต่ท่านจะร้องขอเป็นอย่างอื่น

ข. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หากท่านสังเกตุว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ค. ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บ รวบรวมอีกต่อไป

ง. จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีนี้ ข้อมูลที่มีอยู่จะถูกทำเครื่องหมาย และอาจถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์บางประการเท่านั้น

จ. ร้องขอให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถถ่ายโอนให้ท่านหรือองค์กรอื่น (การพกพาข้อมูล)
ท่านมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ใช้เครื่องอ่านได้ ที่ถูกประมวลผลตามความยินยอมของตัวท่านเอง หรือเมื่อจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เช่นเดียวกับเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน (ข้อมูลที่พกพาได้) และมีการร้องขอให้โอนถ่ายข้อมูลให้ยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น (ถ้าเป็นไปได้)

ฉ. การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับประโยชน์โดยชอบทางกฏหมาย บนพื้นฐานของการเกี่ยวข้องของสถานการณ์เฉพาะ หรือถ้าการประมวลผลเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง หากเราไม่สามารถแสดงเหตุอันชอบด้วยกฏหมายเพื่อการประมวลผลต่อไป ซึ่งแทนที่ประโยชน์ของท่าน หรือหากการประมวลผลนั้นไม่มีความจำเป็นในการก่อให้เกิด ใช้และป้องกันการเรียกร้องทางกฏหมาย เรามีหน้าที่ต้องหยุดการประมวลผลนั้น ๆ

ช. การยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับการดูแล
กรุณาติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ customercarethai@electrolux.com

ท่านมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศที่ท่านอาศัยหรือทำงานหรือในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าได้มีการละเมิดเกิดขึ้น


คำถาม


ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ หรือถ้าท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ ท่านอาจส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ โปรดทราบว่าการใช้สิทธิเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ท่าน


10. ข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษ


โดยปกติแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น


ก. เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเด็ก
สินค้าและบริการของเราจะไม่มุ่งเป้าไปที่เด็ก ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยเจตนา เรามีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ที่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความต้องการความเป็นส่วนตัวของเด็ก และเราสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้มีส่วนในความสนใจและการเข้าถึงกิจกรรมออนไลน์ของเด็ก ๆ

หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีการตระหนักว่าเด็ก ๆ ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ขอความกรุณาติดต่อเรา หากเราตรวจสอบว่าเด็กได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากไฟลส์ของเรา


11. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ


เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:


ก. คุกกี้


ท่านรู้หรือไม่ว่าคุกกี้คืออะไร


ข้อมูลอื่น ๆ เช่นประเภทโปรแกรมช่วยสืบค้นจะรวมอยู่ใน “คุกกี้”
คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่เราจัดเก็บไว้ในโปรแกรมช่วยสืบค้นของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลเพื่อเก็บบันทึก
คุกกี้ทําให้การใช้เว็บไซต์ของเราง่ายขึ้นโดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของท่านบนเว็บไซต์เฉพาะ สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านใช้ประโยชน์จากบริการที่เสนอให้ท่านได้อย่างเต็มที่

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้
ท่านสามารถปรับโปรแกรมช่วยสืบค้นของท่านเพื่อปิดการใช้งานคุกกี้หรือเตือนท่านเมื่อมีการใช้คุกกี้

ทำไมเราต้องใช้คุกกี้


เพื่อระบุตัวตน
เราอาจใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนของท่านจากผู้ใช้รายอื่นบนไซต์

เพื่อประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ
เราใช้คุกกี้เข้าสู่ระบบเพื่อจดจําท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น

เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของท่าน
เราใช้ เซสชั่น คุกกี้ (session cookies)เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของท่าน หน้าต่อหน้า และ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ท่านเลือกป้อนเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ระบบจะไม่ถามคำถามเดิมกับท่านอีกครั้ง โครงข่ายใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเก็บสถิติการใช้เวปไซต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเชื่อถือได้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้โครงข่ายของเราอย่างไรและ วิธีการที่ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามท่าน เช่น ท่านใช้เวลาเท่าใดบนโครงข่าย และ เพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดการใช้โครงข่ายท่านกำลังยอมรับที่จะใช้คุกกี้บนโครงข่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้จากบุคคลภายนอกได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเภทของคุกกี้และคุกกี้ทำงานอย่างไรเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org

แฟลชคุกกี้
เราอาจใช้ แฟลช คุกกี้ (flash cookies) ”แฟลชคุกกี้” (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Local Shared Objects หรือ “แอลเอสโอเอส” ) คือไฟล์ข้อมูลเหมือนกับ คุกกี้ แต่มันสามารถเก็บรักษาข้อมูลซับซ้อนได้ แฟลชคุกกี้ ถูกใช้ในการตั้งค่าการจดจำ ความพึงพอใจ และการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอ เกมส์ในรูปแบบตอบโต้ได้ (interactive gaming) และบริการที่คล้ายกันอื่นๆ เราอาจใช้ เวป บีคอนส์ (web beacons) เวป บี คอนส์ คือ ภาพขนาดเล็กที่เขียนบนเวปเพจ หรือ อีเมล์ที่สามารถใช้เป็นที่เก็บบันทึกหน้าและ โฆษณาที่ผู้ใช้งานได้กดใช้งาน หรือ ติดตามการแสดงผลของอีเมล์ที่เป็นโฆษณาทางการตลาด เราอาจใช้ แอนะลิติกส์ แท็กส์ (analytics tags) หากเราใช้ แอนะลิติกส์ แท็กส์จะถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ว่า อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าชอบที่จะทำและประสิทธิผลของข้อมูลและโฆษณาของเรา แอนะลิติกส์สามารถช่วยให้เราตอบสนองความต้องการจากประสบการณ์การสืบค้นหรือซื้อของของลูกค้า เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวบโดย แอนะลิติกส์ แท็กส์ หรือ ติดตามความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในโดยมีวัตถุประสงค์ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เรากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของท่าน (เช่น ประวัติการซื้อสินค้า และ ข้อมูลทางสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์

ข้อมูลอื่นๆ เช่น ประเภทการสืบค้น ซึ่งรวมถึง “คุกกี้” คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ เวปไซต์สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังฮาร์ดไดร์ฟ (hard drive) ของคอมพิวเตอร์แต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึก คุกกี้ทำให้การใช้โครงข่ายง่ายขึ้น โดยการรักษาข้อมูลที่ท่านเลือกบนเวปไซต์โดยเฉพาะ ทำให้ท่านสามารถได้รับบริการที่เราเสนอให้ท่านโดยสมบูรณ์ การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เวปไซต์ส่วนใหญ่ใช้เป็นสำคัญ โปรแกรมช่วยสืบค้นส่วนใหญ่กำหนดให้ยอมรับคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมสืบค้นของท่านให้ไม่มีคุกกี้ หรือ เตือนท่านเมื่อท่านกำลังใช้คุกกี้

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนของท่านจากผู้ใช้อื่นบนโครงข่าย ตามที่กล่าวข้างต้น คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กของตัวอักษรตัวเลข ที่เราเก็บรักษา จากการสืบค้นของท่านหรือบนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถปิดหรือทำให้คุกกี้ใช้งานไม่ได้จากการตั้งค่าการสืบค้น เราใช้คุกกี้จากการเข้าระบบเพื่อที่จะจดจำท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ เราใช้ เซสชั่น คุกกี้ (session cookies)เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของท่าน หน้าต่อหน้า และ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ท่านเลือกป้อนเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ระบบจะไม่ถามคำถามเดิมกับท่านอีกครั้ง โครงข่ายใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเก็บสถิติการใช้เวปไซต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเชื่อถือได้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้โครงข่ายของเราอย่างไรและ วิธีการที่ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามท่าน เช่น ท่านใช้เวลาเท่าใดบนโครงข่าย และ เพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดการใช้โครงข่ายท่านกำลังยอมรับที่จะใช้คุกกี้บนโครงข่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้จากบุคคลภายนอกได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเภทของคุกกี้และคุกกี้ทำงานอย่างไรเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org


ข. การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองของเฟสบุค
ในการวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพ และทําการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพบนเฟสบุค เราใช้กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองจากเฟสบุค ซึ่งดําเนินการโดย Facebook Ireland Ltd. Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“เฟสบุค”).

เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราให้รายชื่อลูกค้ากับเฟสบุคที่รวมถึงอีเมล์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านให้ไว้กับเรา เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเรา เมื่อใช้ Custom Audience feature ข้อมูลของท่านจะถูกเข้ารหัสในระบบของเราก่อนการอัพโหลดและส่งต่อไปยังเฟสบุค ("Hashed Data") เฟสบุคจะสร้างไอดีผู้ใช้เฟสบุคจาก Hashed Data นี้ ซึ่งจะถูกจับคู่กับข้อมูลเฟสบุคของท่านเพื่อให้เฟสบุค ใช้เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการคุ้มครองข้อมูลของเฟสบุค)โดยทั่วไป เราใช้ลักษณะเฉพาะนี้เพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจแก่ท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเครือข่ายสังคม “เฟสบุค” หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้เครื่องมือนี้

บริการทางการตลาดของกูเกิล
เพื่อแสดงข้อความที่ตรงเป้าหมายต่อผู้ใช้ภายในเครือข่ายของกูเกิล (เช่น Gmail, YouTube, Google Discover เป็นต้น) เราใช้บริการ Google Audience จาก Google ซึ่งดำเนินการโดย Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“กูเกิล”)

สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เราให้รายชื่อลูกค้ากับกูเกิล รวมถึงอีเมล์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านให้ใว้กับเรา วิธีนี้ช่วยให้กูเกิล สามารถสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อแสดงโฆษณาในลักษณะที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เพื่อนําเสนอโฆษณาของเราที่เป็นที่สนใจของผู้ใช้แอปและเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือข่ายของ กูเกิล

ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดยกูเกิล และอาจถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บโดยกูเกิล ในที่ที่มีเซิร์ฟเวอร์ของเขา ซึ่งหมายความว่า Google Ireland Limited อาจถ่ายโอนข้อมูลยุโรปไปยัง Google Inc. Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA เพื่อเป็นการรับประกันตามบทที่ 5 ของ GDPR Google ได้ลงนามในข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการประมวลผลข้อมูล Google Ads ของ Google Ads Data Processing Terms.

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ของ กูเกิล ที่นี่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของ กูเกิล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โปรดดูหน้าสรุป นโยบายส่วนบุคคลของ กูเกิล อยู่ที่นี่

ค. ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงหลายมิติที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ และแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ดําเนินการโดยอีเลคโทรลักซ์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา เว็บไซต์และแอปพลิเคชันออนไลน์อื่น ๆ ของเราเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของพวกเขา และหากไม่มี ให้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่ไซต์นี้มีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้ดําเนินการโดยอีเลคโทรลักซ์ เราขอแนะนําให้ท่านอ่านข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าองค์กรเหล่านั้นจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น


12. วิธีการติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


หากท่านมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่ด้านล่างโดยระบุลักษณะการร้องเรียนของท่าน

เราจะตรวจสอบความคิดเห็นของท่านและพยายามตอบกลับภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้

รับความคิดเห็น

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือหากท่านต้องการขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพิกถอนความยินยอมของท่าน โปรดติดต่อหรือส่งคําขอของท่านมาให้เราที่:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์: customercarethai@electrolux.com
โทร: 02-725-9000


13. ทั่วไป


ความยินยอมของท่านที่ให้ไว้แก่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการให้ความยินยอมเพิ่มเติมและไม่ได้แทนที่ความยินยอมอื่น ๆ ที่ท่านได้เคยให้ไว้กับเราที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากกฏหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตให้องค์กรเช่นเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมของท่าน การอนุญาตตามกฏหมายนั้น จะมีผลบังคับใช้ต่อไป
เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของอีเลคโทรลักซ์นี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นสาระสําคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวของอีเลคโทรลักซ์นี้เราจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น

เราอาจแสดงประกาศที่เด่นชัดภายในบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนถึงอุปกรณ์ของท่าน

กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่ออ่านและดาวน์โหลดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอีเลคโทรลักซ์

ฉบับปรับปรุงวันที่ : 16 ตุลาคม 2566

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

  ซื้อจากร้านจำหน่าย