การรับประกัน

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าที่ บริษัท เป็นผู้จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าและ / หรือประกันสินค้าไว้กับ บริษัทฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบและภายใต้หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้าที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น
2. เมื่อลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าในส่วนที่ลูกค้าเก็บไว้ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบด้วนถูกต้องตรงกับบัตรรับประกันสินค้าส่วนที่ลูกค้าส่งคืนให้แก่ บริษัทฯ หรือใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหรือหลักฐานการซื้อขายสินค้าที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญต่อ พนักงานของ บริษัทฯ ทุกครั้งในวันที่แสดงเจตนารับบริการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าขอ บริษัทฯ อันเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลารับประกันสินค้าของสินค้าแต่ละประเภท (ดูจากตาราง)
3. ในกรณีที่ไบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายหรือบัตรรับประกันสินค้าสูญหายหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าโดยระยะเวลารับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ ผลิตจากโรงงานซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้น ๆ และ / หรือตามที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศของ บริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบเท่านั้นและจะรับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทยเท่านั้น
5. การรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าซื้อจาก บริษัท อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด และ / หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกันสินค้าจะดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษอาทิเช่นสินค้าขายตามสภา w เฉพาะที่มีรอยขีดข่วนรอยบุบแตกหักเล็กน้อยเที่ปรากฏให้เห็นโดยชัดเจน บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะในส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานเท่านั้นส่วนของแถมซึ่งเป็นสินค้าของ บริษัทฯ บริษัทฯ จะรับประกันตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด (ดูจากตาราง) นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหลัก
6. สำหรับสินค้าตัวโชว์ บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าเฉพาะตัวเครื่องและอะไหล่ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
7. สารเคมีน้ำยาต่างๆที่ใช้ระหว่างการซ่อมอาทิน้ำยาทำความเย็นน้ำยาระล้างทำความสะอาดไส้กรอง ฯลฯ ซึ่งมิได้จัดเป็นชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทางไฟฟ้าลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำยาและสารเคมีต่างๆตามที่ใช้จริงเหล่านั้น
8. การรับประกันไม่รวมถึงค่าพาหนะค่าขนส่งในการให้บริการนอกสถานที่
9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางสำหรับสินค้านอกประกันตามอาการชำรุดแม้ในกรณีที่อาการชำรุดนั้นจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกก็ตาม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง, พื้นที่ที่ห้ามเข้า, พื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือพื้นที่อื่นใดที่ บริษัทฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

1. กรณีสินค้าชำรุดจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้วิธีเก็บรักษาคำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้วทั้งนี้โดยคำนึงถึงสภาพสินค้ารวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้
2. กรณีสินค้าถูกดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ บริษัทฯ
3. สินค้าชำรุดบุบสลายหรือเกิดรอยขีดข่วนอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกเช่นการเคลื่อนย้ายการขนส่งอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมีภัยธรรมชาติสัตว์ต่างๆเช่นมดหนูแมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะการเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปรอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า
4. อุปกรณ์ใช้ร่วมต่างๆเช่นแปรงถ่านปลักไฟท่อสายไฟสายพานไส้กรองหลอดไฟลูกปืนซีลยางและขอบยางประตูหรืออุปกรณ์อื่นใดอันต้องบำรุงสึกหรอตามระยะเวลาการใช้งานหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ
5. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอกและภายในผลิตภัณฑ์เช่นโครงตู้ ฝาครอบปุ่มลูกบิดขอบยาง แพด หน้าปัดถาดรองชั้นวางตะแกรง ฯลฯ หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก
6. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความไม่เสถียรของความถี่และหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าความไม่สะอาดและหรือแรมดันของน้ำประปาที่ไม่ถูกต้องตรงกับสินค้า
7. การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปภายหลังจากเกินกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันมาตรฐาน
8. บัตรรับประกันที่ถูกแกไข ขูด ขีด ฆ่า หรือบางสวนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ.

หมายเหตุ

1. ในกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าซื้อหรือยังไม่ได้ชำระค่าซื้อเต็มและถูกต้องตามเงื่อนไขของ บริษัท ฯ หรือที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกันไว้ให้ถือว่าการประกันนี้ไม่มีพลบังคับ
2. ธุรกิจการค้า-เชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านอยู่อาศัยเช่นร้านซักอบรีดสปาเสริมสวยโรงพยาบาลโรงงานหรือธุรกิจเพื่อบริการ-ทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้นโดยรับประกันเฉพาะอะไหล่ไฟฟ้าและค่าแรง 6 เดือน
3. สำหรับสินค้าชิ้นเล็กเช่นเตาแก๊สตั้งโต๊ะ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เท่านั้นการรับประกันจะครอบคลุมถึงอะไหล่ไฟฟ้าและค่าแรง

ประเภทสินค้า

ชิ้นส่วนที่รับประกัน

ระยะประกัน

1. เครื่องซักผ้าฟาหน้า

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

 

เฉพาะมอเตอร์

10 ปี

 

แฉพาะถังซักสแตนเลส

10 ปี

 

เฉพาะดังอุ้มน้ำคาร์บอแรน

10 ปี

2. เครื่องซักผ้าฝาบน

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

 

เฉพาะมอเตอร์ (แบบสองถัง)

5 ปี

 

เฉพาะมอเตอร์ (แบบถังเดียว)

10 ปี

3. เครื่องอบผ้า

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

 

เฉพาะมอเตอร์

10 ปี

4. เครื่องล้างจาน

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

5. ตู้เย็น

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

 

เฉพาะคอมเพรสเซอร์ 1 ประตู

5 ปี

 

เฉพาะคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 ประตู

10 ปี

6. เตาอบ, เตาไฟฟ้า, เตาแก๊ส, เครื่องดูดควัน, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

7. เตาอบไมโครเวฟ

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี
  เฉพาะหลอดแมกนีตรอน 5 ปี

8. เครื่องดูดฝุ่น

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

 

แบตเตอรี่

2 ปี

9. เครื่องฟอกอากาศ

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

10. เครื่องทำน้ำอุ่น

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

1 ปี

 

เฉพาะชิ้นส่วนทำความร้อน

5 ปี

 

รับประกันการรั่วซึมของแทงก์

10 ปี

11. เครื่องปรับอากาศ

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

 

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ ร้อน

5 ปี

 

คอมเพรสเซอร

10 ปี

12. เครื่องกดน้ำ

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

1 ปี

 

คอมเพรสเซอร

5 ปี


สินค้าที่รับประกันเป็นกรณีพิเศษ


ประเภทสินค้า

ชิ้นส่วนที่รับประกัน

ระยะประกัน

13. สินค้าทั่วไปขนาดเล็ก

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

2 ปี

14. เครื่องสกัดน้ำผลไม้ E9TB1-99BP, E9TB1-90PP 

อะไหล่ไฟฟ้า และค่าแรง

5 ปี

15. เตาแก๊สรุ่น EGT9239CK และ EHG7230BE

กระจกเตา

10 ปี


ศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโทรลักซ์                                                    

1910 อาคารอีเลคโทรลักซ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง                  ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น) 2023 ปณจ. ลาดพร้าว ฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์
กรุงเทพฯ 10310

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย