สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการและการผลิตของบริษัทจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบของเสียและมลภาวะจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นประจำเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทของเราดำเนินมาตรการเชิงรุกตามที่บัญญัติในกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการใช้หลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดโดยอีเลคโทรลักซ์ ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ได้รับรางวัลจากคณะกรรมาธิการยุโรป สำหรับความทุ่มเทในการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์ - เพื่ออนาคตที่ดีในปี 2030

 

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย