เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

ขอกําหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์รับเงินคืนของรายการโปรโมชั่น Mix & Match

(1) สิทธิ์ในการรับเงินคืนจะต้องเป็นสินค้าที่ร่วมรายการและกลุ่มสินค้าตามที่ บริษัท ฯ กำหนดเท่านั้น (รายละเอียดตามใบปลิวสื่อโฆษณา)
(2) ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าที่ร่วมรายการและมีใบกำกับภาษีอยู่ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564-15 สิงหาคม 2564 โดยซื้อผ่านทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากอีเลคโทรลักษ์เท่านั้น
(3) ในการขอรับเงินคืนรายการสินค้าทั้งหมดต้องอยู่ในใบกำกับภาษีเดียวกันและวันที่เดียวกันเท่านั้นไม่สามารถแยกได้
(4) การคำนวนการรับเงินคืน 10%, 15% และ 30% จะคิดคำนวนจากราคารวมที่ระบุในใบกำกับภาษีที่เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้นและกรณีที่มีสินค้ามากกว่า 1 รายการเข้าเงื่อนไขโปรโมชั่น Mix & Match ในกลุ่มสินค้าเดียวกัน บริษัท ฯ จะคำนวณยอดเงินคืนจากรายการสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มสินค้านั้น ๆ
(5) บริษัท ฯ จะดำเนินการในพิจารณาการคืนเงินภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ บริษัท ฯ ได้รับเอกสารครบด้วนตามที่ บริษัท ฯ ระบุ
(6) ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์ของอีเลคโทรลักซ์ LINE: @ ElectroluxTH-Care
(7) การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับเงินคืนจะต้องลงทะเบียนสินค้าทุกรายการในใบเสร็จนั้น ๆ ภายในครั้งเดียวกันต่อ 1 ใบเสร็จ
(8) วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การรับเงินคืนลูกค้าต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
(9) เอกสารประกอบในยืนขอรับสิทธิ์การรับเงินคืน
(9.1) สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฟากธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับบัตรประชาชนหรือ Passport
(9.2) ใบกำกับภาษีในการซื้อสินค้าอีเลคโทรลักษ์โดยรายการสินค้าทั้งหมดต้องอยู่ในใบเดียวกันและเป็นสินค้าที่ร่วมรายการนี้
(9.3) ชื่อที่ระบุในใบกำกับภาษีต้องเป็นชื่อและนามสกุลเดียวกันกับในบัตรประชาชนหรือ Passport
(9.4) แนบรูปถ่ายฉลากสินค้าข้างกล่องของสินค้าหรือฉลากบนตัวสินค้าทั้งหมดที่ต้องการรับสิทธิ์
(9.5) ในกรณีสินค้าที่รอการติดตั้งหรือจัดส่งให้แนบใบนัดติดตั้งประกอบ
(9.6) การคืนเงินส่วนลด บริษัท ฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น
(9.7) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนดข้างต้น
(10) ขอสงวนสิทธิ์เพื่อบุคคลธรรมดาเท่านั้นลูกค้าที่เป็นนิติบุคคคลคณะบุคคลและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
(11) สินค้าที่ซื้อจากรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท ฯ จะไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นกรณีที่เกิดจากเสียหายจากสาเหตุขอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น
(12) บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามโปรโมชั่น 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
(13) บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขและคำตัดสินเป็นของทาง บริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
(14) บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือยกเลิกระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ช่องทางไลน์ทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนผ่านใบรับประกัน
 • เพิ่มระยะเวลารับประกันจากมาตรฐานอีก 1 ปี (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้าชิ้นหลักเท่านั้นไม่รวมของแถม) สำหรับอะไหล์ไฟฟ้าและค่าแรงเท่านั้นตัวอย่างเช่นสินค้าที่รับประกันมาตรฐานจาก 2 ปีเพิ่มระยะเวลารับประกันเป็น 3 ปีเป็นต้น
 • เฉพาะเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำอุ่นเป็นสินค้ารับประกันมาตรฐานจาก 1 ปีเพิ่มระยะเวลารับประกันเป็น 2 ปี (เฉพาะอะไหลไฟฟ้าและค่าแรง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่อน 0% สำหรับการส่งเสริมการขายรายการนี้
 • โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564-15 สิงหาคม 2564
 • เฉพาะร้านค้าสาขาสินค้าและธนาคารที่ร่วมรายการกรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่นและธนาคารที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น
 • เงื่อนไขการผ่อนชำระและเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย

หมายเหตุเพิ่มเติม
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่นการเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
 • บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อกสื่อพิมพ์
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
 • สำหรับสินค้าตัวแถมไม่รวมการติดตั้ง

ซื้อสินค้า

  ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

  02-7259000