ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการซ่อมแบบเหมาจ่าย

1. การปรับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้


ก. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้กับการให้บริการซ่อมแบบเหมาจ่าย (“บริการ” หรือ “การซ่อมแบบเหมาจ่าย”) โดยบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด (“อีเลคโทรลักซ์”, “เรา” หรือ “พวกเรา”)

ข. ข้อกำหนดการใช้งานเกี่ยวกับ https://www.electrolux.co.th/ (“เว็บไซต์”) และกฎระเบียบเรื่องความเป็นส่วนตัว (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของอีเลคโทรลักซ์) นั้น สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.electrolux.co.th/en-th/terms-conditions/ และ https://www.electrolux.co.th/en-th/data-protection-policy/ ตามลำดับ


ค. ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดนี้โดยการสั่งซื้อบริการผ่านช่องทางดังนี้
i. บนเว็บไซต์ ภายใต้การยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ โดยการทำเครื่องหมายในกล่องยืนยัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ (กล่าวคือ โดยการคลิก “สั่งซื้อ”); หรือ
ii. ทางโทรศัพท์ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) ของเรา

ง. โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดและทำให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวก่อนที่จะสั่งซื้อบริการใดๆ

จ. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อบริการที่ได้ส่งก่อนวันที่มีการประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์

2. ราคาและการชำระเงิน


ก. ราคาของบริการจะเป็นไปตามที่เสนอบนเว็บไซต์หรือที่แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์การติดต่อของเราเป็นครั้งคราว (“ค่าซ่อมแบบเหมาจ่าย”)

ข. ในกรณีที่มีการส่งวิศวกรหรือช่างเทคนิคไปหาท่าน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) (“ค่าบริการตรวจสอบ”)

ค. ค่าบริการ ค่าซ่อมแบบเหมาจ่าย ค่าบริการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และ/หรือค่าขนส่งใด ๆ นั้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ในอัตราที่เรียกเก็บในประเทศไทย

ง. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะซ่อมแซมตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”รวมทั้งกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) และนอกรัศมี 15 กม. (15 กิโลเมตร) จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดของเรา ท่านจะต้องชำระค่าขนส่งให้เราในอัตรา 10 บาท/กม. (สิบบาทต่อกิโลเมตร) (“ค่าเดินทาง”) เพิ่มเติมจากราคาแบบเหมาจ่ายและค่าเรียกใช้บริการหรือค่าตรวจสอบ (ถ้ามี)

จ. ค่าบริการจะรวมค่าซ่อมแบบเหมาจ่าย ค่าเรียกใช้บริการ หรือค่าตรวจสอบ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าขนส่งใดๆ (“ค่าบริการ”) ท่านต้องชำระค่าบริการ ค่าซ่อมแบบเหมาจ่าย ค่าบริการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และ/หรือ ค่าเดินทางใด ๆ ที่ท่านได้ตกลงไว้ทางเว็บไซต์ อีเมล์ ศูนย์บริการลูกค้า หรือการยืนยันในรูปแบบอื่นๆ

ฉ. ท่านจะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการให้บริการ (“การชำระเงินล่วงหน้า”) หรือ ท่านอาจเลือกชำระเงินให้กับพนักงานของอีเลคโทรลักซ์ (หรือผู้รับเหมา) โดยชำระเป็นเงินสด ณ สถานที่ให้บริการนั้น, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือโดยวิธีการชำระเงินอื่นใดที่อีเลคโทรลักซ์ยอมรับ (“การชำระเงินปลายทาง”) ทั้งนี้ การไม่ชำระค่าบริการ ราคาเหมาจ่าย ค่าเรียกใช้บริการ หรือค่าตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือค่าขนส่ง จะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้อย่างร้ายแรง และอีเลคโทรลักซ์มีสิทธิยกเลิกนิติสัมพันธ์ตามสัญญากับท่านทันที

3. ฉันสามารถยกเลิกการซ่อมแซมได้หรือไม่?


ก. ท่านสามารถยกเลิกการนัดหมายซ่อมแซมได้ แต่ท่านจะได้รับเงินที่ชำระล่วงหน้าเกี่ยวกับบริการคืนเต็มจำนวนเฉพาะในกรณีที่ท่านติดต่อเราก่อนวันนัดหมายสำหรับบริการอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันทำการเท่านั้น

ข. หากท่านติดต่อเราในวันให้บริการแต่ก่อนที่วิศวกรหรือช่างเทคนิคจะไปหาท่าน ท่านจะได้รับเงินในส่วนของราคาเหมาจ่ายหักด้วยค่าตรวจสอบคืน (หากมีการชำระเงินล่วงหน้า) แต่หากไม่มีการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของราคาเหมาจ่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าเรียกใช้บริการหรือค่าตรวจสอบให้แก่เราโดยการชำระเงินปลายทาง

4. การซ่อมแบบเหมาจ่ายครอบคลุมอะไรบ้าง?


ก. ขอบเขตของบริการสำหรับการซ่อมแบบเหมาจ่ายครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้:
i. การซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องที่ได้รับแจ้งขณะทำการจอง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหนึ่งเครื่อง และ
ii. ต้นทุนค่าแรงและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นตามจริง โดยเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกินสอง (2) เท่าของราคาซ่อมแบบเหมาจ่ายที่ได้ชำระแล้ว

ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าแรงและค่าชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ ที่เกินกว่า สอง (2) เท่าของราคาเหมาจ่าย โดยวิธีการชำระเงินปลายทาง (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ให้แก่อีเลคโทรลักซ์

ข. ขอบเขตของบริการไม่ครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้ (และค่าบริการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือค่าเดินทาง ถ้ามี):
i. การซ่อมแซมอันเนื่องมาจากแมลงหรือสัตว์พาหะ เว้นแต่หน่วยงานควบคุมสัตว์พาหะที่ได้รับอนุญาตจะรับรองว่าอุปกรณ์นั้นปลอดภัยต่อการซ่อมแซม
ii. การซ่อมแซมที่วิศวกรหรือช่างเทคนิคเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นไม่ปลอดภัยที่จะซ่อมแซม เนื่องจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
iii. การซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องเพิ่มเติมใดๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเดียวกัน ซึ่งไม่ได้แจ้งไว้ขณะจองครั้งแรก
iv. การซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่โดยรอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของส่วนตัวอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า จานชาม หรือ ชุดช้อนส้อม
v. วัสดุสิ้นเปลือง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบตเตอรี หลอดไฟ ปะเก็นยางและไส้กรอง ฯลฯ) และ
vi. ความชำรุดบกพร่องด้านความสวยงามภายนอก (เช่น สี วัสดุ การตกแต่ง)

5. การรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่าย


ก. การซ่อมแบบเหมาจ่ายมีระยะเวลารับประกัน สาม (3) เดือนสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่แท้ของอีเลคโทรลักซ์ ที่เปลี่ยนโดยบุคลากรของอีเลคโทรลักซ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ให้บริการเสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ในใบสั่งงานของอีเลคโทรลักซ์ ซึ่งร่วมลงนามโดยท่าน (“การรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่าย” ) ลูกค้าและอีเลคโทรลักซ์จะเก็บต้นฉบับใบสั่งงานไว้คนละหนึ่ง (1) ฉบับ หากไม่มีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การรับประกันในข้อ 5.ก นี้ จะไม่ถูกบังคับใช้

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากท่านชำระเงินเฉพาะค่าบริการตรวจสอบ หรือค่าเดินทาง (ถ้ามี) เราจะไม่ให้บริการซ่อมแบบเหมาจ่ายและการรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่ายนี้จะไม่ถูกบังคับใช้

ข. จะไม่มีการขยายระยะเวลาสาม (3) เดือนของการรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่ายนี้ออกไปหลังจากการซ่อมแซมครั้งถัดมาสำหรับความชำรุดบกพร่องเดียวกันกับการชำรุดเดิมที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่าย

ค. การรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่าย ประกอบด้วยค่าซ่อมและค่าเดินทางเพื่อขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เสริมไปยังสถานที่รับประกัน และค่าเดินทางเพื่อขนส่งสิ่งของเหล่านี้จากสถานที่รับประกันไปยังสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่

ง. โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวมาข้างต้น การรับประกันทั้งหมดจะสิ้นอายุทันทีหากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นถูกซ่อมแซม (หรือแก้ไข) โดยท่านหรือผู้ให้บริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีเลคโทรลักซ์มาก่อน

จ. การรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่ายไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้:
i. กรณีความชำรุดบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมนั้น เป็นผลมาจากการละเลยการดูแลรักษา การใช้งานอย่างผิดวิธี ความเสียหาย (โดยจงใจหรือประการอื่น) หรือสาเหตุอื่นๆ ที่บุคคลที่สามทำให้เกิดขึ้น (รวมไปถึงสาเหตุจากแมลงและสัตว์พาหะ)
ii. กรณีที่ความชำรุดบกพร่องแบบเดียวกันนั้นเกิดขึ้นซ้ำ อันเป็นผลจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิตเกี่ยวกับการติดตั้ง
iii. การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หายไปอันเนื่องมาจากเนื่องจากการสูญหายหรือถูกขโมย
iv. วัสดุสิ้นเปลือง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบตเตอรี่ หลอดไฟ ปะเก็นยางและไส้กรอง ฯลฯ)
v. ข้อบกพร่องด้านความสวยงามภายนอก (เช่น สี วัสดุ การตกแต่ง)
vi. กรณีที่เป็นความเสียหายต่อความสวยงามที่เกิดขึ้นภายหลังการซ่อมแซม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
vii. กรณีที่ความเสียหายหรือการชำรุดนั้นเกิดจากอุทกภัย วาตภัย หรือสภาพอากาศที่รุนแรงอื่น ๆ
viii. กรณีที่เป็นการซ่อมแซมความเสียหายหรือการชำรุดเนื่องจากอัคคีภัย เว้นแต่จะเกิดจากไฟฟ้าขัดข้องภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ix. กรณีที่เป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์
x. กรณีที่มีความชำรุดบกพร่องใหม่ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่าย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความชำรุดบกพร่องที่ได้แจ้งหรือได้ทำการซ่อมแซมครั้งแรก และ
xi. กรณีที่เป็นความเสื่อมสภาพตามปกติอื่นๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

6. ฉันจะใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การรับประกันของฉันได้อย่างไร?


ก. หากต้องการใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การรับประกัน กรุณาติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเราที่ 02-725-9000 (“ศูนย์บริการลูกค้า”) โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการทั้งหมดสำหรับการโทร (ถ้ามี)

ข. หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านทางโทรศัพท์ได้ เราจะส่งวิศวกรหรือช่างเทคนิคออกไปหาท่าน โดยหากปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับความชำรุดบกพร่องที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันการซ่อมแบบเหมาจ่าย ท่านจะต้องชำระค่าบริการตรวจสอบ (ตามค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 2.ข.)

7. จะเกิดอะไรขึ้นหากเครื่องใช้ไฟฟ้าของฉันไม่สามารถซ่อมแซมได้?


ก. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือเป็นการซ่อมแซมที่ไม่คุ้มค่า (ซึ่งอีเลคโทรลักซ์จะเป็นผู้ตัดสินใจ) เราจะคืนเงินตามราคาเหมาจ่าย (กรณีมีการชำระเงินล่วงหน้า) หักด้วยค่าบริการตรวจสอบ หากไม่มีการชำระค่าซ่อมแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องชำระค่าบริการตรวจสอบให้กับอีเลคโทรลักซ์ โดยวิธีการชำระเงินปลายทาง

ข. กรณีที่เราซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านไม่สำเร็จในครั้งแรก และเราพยายามซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านภายในเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันนับจากวันแรกนั้น แต่ท่านแจ้งเราก่อนการซ่อมแซมครั้งต่อไปว่าท่านตัดสินใจไม่ซ่อมแซมอีกต่อไป ท่านจะต้องชำระค่าบริการตรวจสอบตามข้อ 2 และ 3

เราจะคืนเงินค่าซ่อมแบบเหมาจ่ายซึ่งหักด้วยค่าบริการตรวจสอบแล้ว หากท่านไม่ได้ชำระค่าซ่อมแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องชำระค่าบริการตรวจสอบตามข้อ 2 และ 3 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการซ่อมแซม ถ้ามี) โดยการชำระเงินปลายทาง

ค. ตัวแทนศูนย์บริการลูกค้าของเราอาจมีข้อเสนอให้ท่านเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่โดยการสั่งซื้อโดยตรงกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา

8. สิทธิในการซ่อมแซม เปลี่ยน หรือการใช้สิทธิ์ซ้ำ


ก. แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการซ่อมแซมจะดำเนินการด้วยทักษะและการดูแลที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับบริการใด ๆ ที่เราให้แก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษร (“สัญญา”) แต่อาจมีบางโอกาสที่ท่านอาจรู้สึกได้ว่าบริการที่ท่านได้รับอยู่ไม่ได้มาตรฐาน

ข. ด้วยสิทธิของผู้บริโภค ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอให้เราให้บริการใด ๆ อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาระหว่างเรากับท่าน

ค. หากต้องการบริการใดๆ จากเราอีกครั้ง ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ง. เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น เราจะรวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าของอีเลคโทรลักซ์ ชิ้นส่วนที่ชำรุด และอะไหล่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ในเครื่องที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วกลับบริษัท (และจะไม่ส่งคืนให้ท่าน) ท่านจะไม่เรียกร้องหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ เพื่อเก็บชิ้นส่วนดังกล่าวไว้ และตกลงให้อีเลคโทรลักซ์รวบรวมและเก็บชิ้นส่วนนั้นๆ ไว้

จ. หากท่านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างร้ายแรง เรามีสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะบอกเลิกและระงับการให้บริการโดยแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ อีเลคโทรลักซ์ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากท่าน

ฉ. อีเลคโทรลักซ์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการซ่อมแซมแก่ลูกค้าที่เคยฝ่าฝืนหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดนี้ ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนด อีเลคโทรลักซ์อาจ (ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) พิจารณาการเหตุการณ์และลักษณะของการผิดสัญญาดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการซ่อมแซมสำหรับลูกค้ารายนี้ (และแจ้งให้ลูกค้าทราบ)

9. ความรับผิดของเราหากท่านเป็นผู้บริโภค


ก. หากท่านเป็นผู้บริโภคและเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะรับผิดชอบด้วยการชดเชยให้แก่ท่าน (เท่านั้น) สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงและที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นผลโดยตรงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความสูญเสียหรือความเสียหายจะถือว่าสามารถคาดการณ์ได้หากเป็นผลที่ตามมาอย่างชัดเจนจากการผิดสัญญาของเรา หรือหากท่านและเรากำหนดไว้ในขณะเข้าดำเนินการตามข้อสัญญา

ข. เราไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราในทางใดทางหนึ่งสำหรับ:
i. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา
ii. การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง;
iii. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของท่านในฐานะผู้บริโภค และ
iv. สินค้าไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.

ค. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เรายกเว้นเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดทั้งหมดที่อาจมีความหมายอื่นโดยนัยตามกฎหมาย

ง. ภายใต้บังคับข้อ 9. ข ข้างต้น ความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อท่านที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม) ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่เกินร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับชำระหรือที่จะต้องชำระสำหรับการบริการ

compare channel adviser image
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย