คนพบความสุขที่บาน อยางยั่งยืน

โปร 1
Hello Summer Sale

Shock Price
ลดสูงสุด 4,000 บาท

โปร 2
Hello Summer Sale

ลดเพิ่ม 5,000 บาท
เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่องขึ้นไป

โปร 3
Hello Summer Sale

ผอน 0%
นานสูงสุด 10 เดือน*

*เฉพาะสินคาที่รวมรายการเทานั้น โปรโมชั่นนี้ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุด

เครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ์
รุ่น วีต้า พลัส อินเวอร์เตอร์ 7 ขั้นตอน
ประสิทธิภาพเพื่ออากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์

Active pure
Process
warranty years

• รับประกันคอมเพรสเซอร 10 ป
• รับประกันแผงคอยลเย็นและคอยลรอน 5 ป
• รับประกันอะไหลไฟฟา และคาแรง 2 ป

Step 1 - shock price

Shock Price

วีต้า พลัส อินเวอร์เตอร์

วีตา คูล อินเวอรเตอร

วีตา อินเวอรเตอร

วีต้า ไลท์ พลัส อินเวอร์เตอร์

step 2

เลือกไดตามใจคุณ
รับสวน ลดเพิ่ม 5,000บาท

เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 3 เครื่องขึ้นไป* (ในใบเสร็จเดียวกัน)

Step 3

ผอน 0%


 นานสูงสุด 10 เดือน**

**เฉพาะธนาคารที่รวมรายการ.

ข้อกําหนดและเงื่อนไขผ่อน 0% สําหรับการส่งเสริมการขายรายการนี้

โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2565 – 31 พ.ค. 2565 / เฉพาะร้านค้า สาขา สินค้าและธนาคารที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่น และธนาคารที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สินค้าบางรุ่นมีจําหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น / เงื่อนไขการผ่อนชำระและเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกําหนด / ตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย


หมายเหตุ

  • • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นได้
  • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสรมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • • สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
  • • บริษัทฯ จะไม้รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทําแค็ตตาล็อกสื่อพิมพ์
  • • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจําหน่ายอีกครั้ง
ซื้อสินค้า

    ซื้อจากร้านจำหน่าย