ข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริการระดับพรีเมี่ยมจากอีเลคโทรลักซ์

ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ก่อขึ้นเป็นสัญญาระหว่างท่านและบริษัท อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด ("อีเลคโทรลักซ์") จึงขอให้ท่านกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน

 1. บริการที่ให้การดูแลเป็นพิเศษ ("บริการตามสัญญา") มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและสะดวก ซึ่งบริการตามสัญญานี้จะรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือผ่านไลน์แชทก่อนผู้อื่น การไปให้บริการถึงที่ในวันถัดไป การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกที่บ้านของท่านเป็นต้น (ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านเลือกไว้) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของท่านยาวนานมากที่สุดและทำให้ท่านซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญของเราไม่ต้องกังวลใดๆ
 2. บริการตามสัญญาจะเป็นบริการสำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า เครื่องซักผ้าและอบผ้า และเครื่องอบผ้าอีเลคโทรลักซ์ ("ผลิตภัณฑ์")
 3. บริการตามสัญญาจะให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ในการจัดตารางนัดเพื่อไปให้บริการที่บ้าน บริษัทฯ จะพิจารณาวันเวลาที่ท่านสะดวกในการรับบริการแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าอีเลคโทรลักซ์มีคิวว่างให้บริการในเวลาดังกล่าว
 5. อีเลคโทรลักซ์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่
 6. บริการตามสัญญา (รวมทั้งการรับประกันที่ขยายระยะเวลาออกไป) จะได้รับยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นตัวอย่างกรณีที่ได้รับการยกเว้น)

ก)    ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

(1)   อุบัติเหตุ

(2)   การใช้งานผิดประเภท/การใช้ในทางที่ผิด/การไม่ได้ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

(3)   การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์ยึดติด หรืออุปกรณ์ประกอบ

(4)   การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ครบถ้วน

(5)   สัตว์ที่อยู่ในบ้านเช่น จิ้งจก หนู แมลงสาบ เป็นต้น

(6)   แรงดันไฟผิดปกติ หรือไฟเข้าผิดปกติจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(7)   ปฏิกิริยาทางเคมี โดนความร้อนมากเกินไป มีฝุ่นมากเกินไป หรือมีสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน

(8)   ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การรบกวนทางไฟฟ้า ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเนื่องจากการใช้งานหรือการติดตั้งที่ต่างไปจากที่แนะนำไว้

(9)   การดูดของเหลว หรือวัสดุก่อสร้าง (รวมทั้งฝุ่นปูนหรือคอนกรีต)

ข)    มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบหมายเลขลำดับผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์

ค)    ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการติดตั้ง ดูแลรักษา และ/หรือใช้งานตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

ง)     ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในทางการค้า (เช่น ใช้ในร้านซักรีด โรงแรม/โฮสเทล ศูนย์ออกกำลังกาย ร้านอาหาร เป็นต้น)

จ)    ในกรณีผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่ทางอีเลคโทรลักซ์หรือผู้ผลิตแนะนำ

 

 1. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หมดระยะประกันแล้วและเกิดเสียขึ้นมาอีเลคโทรลักซ์จะไม่คิดค่าบริการแต่จะเรียกเก็บค่าอะไหล่ อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาประกันจะไม่มีการเรียกเก็บทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่
 2. ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการดูแลรักษาอย่างไร (เช่น การดูแลรักษาเป็นประจำและการใช้อย่างถูกต้องจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุใช้งานนานขึ้น)
 3. ในการที่ท่านใช้บริการตามสัญญาท่านตกลงจะรับผิดชดใช้ให้อีเลคโทรลักซ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องของอีเลคโทรลักซ์ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ สำหรับกรณีการเรียกร้องใดซึ่งเกิดจากการที่ท่านผิดสัญญานี้ การที่ท่านใช้บริการตามสัญญา หรือการดำเนินการของอีเลคโทรลักซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสัญญาที่ต้องสงสัย หรือเป็นผลจากการตรวจสอบหรือการพิจารณาของอีเลคโทรลักซ์ว่ามีการละเมิดสัญญานี้เกิดขึ้น
 4. อีเลคโทรลักซ์ไม่รับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้บริการตามสัญญาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีข้อผิดพลาด และท่านตกลงว่าอีเลคโทรลักซ์อาจหยุดบริการดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดเวลา ยกเลิกบริการด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จำกัดการเข้าถึงหรือทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ อีเลคโทรลักซ์จะพยายามแจ้งท่านให้ท่านทราบเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนจะเกิดขึ้นแต่ในในบางกรณีก็อาจไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบได้
 5. อีเลคโทรลักซ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้บริการตามสัญญา
 6. อีเลคโทรลักซ์จะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ท่านส่งให้ซึ่งเกี่ยวกับบริการตามสัญญา ทั้งนี้ท่านตกลงว่าการส่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ท่านตกลงว่าอีเลคโทรลักซ์ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับกรณีความเสียหายหรือความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของท่านได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทที่ https://www.electrolux.co.th/data-protection-policy/
 7. สัญญานี้ให้อยู่ใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย อนึ่ง ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับสัญญาการผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา หรือการไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายของสัญญานี้ให้พิจารณาชี้ขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ และใช้ภาษาอังกฤษในการพิจารณาเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นประการอื่น ส่วนคณะอนุญาโตตุลาการนั้นให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสามคน   ทั้งนี้คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมจะผูกพันและปฏิบัติตามคำตัดสินชี้ขาด คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้คดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการตัดสินข้อพิพาทเพียงลำพังเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำตัดสินชี้ขาด

 

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าจากร้านจำหน่าย

  02-7259000